محورهای اصلی کنفرانس:

-هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی

-تغییر اقلیم و اثرات آن بر نواحی ساحلی

-علوم دریایی و اقیانوسی

-بهره برداری از منابع دریایی

-محیط زیست دریایی