آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-10-28
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-10-30
تاریخ شروع کنفرانس
1400-11-04
تاریخ پایان کنفرانس
1400-11-05

شرکت در کلیه بخش های کنفرانس رایگان می باشد.


برنامه برگزاری کنفرانس

فهرست مقالات پذیرفته شده شفاهی (کلیه مقالات پذیرفته شده پس از تهیه به فرمت شفاهی (فایل powerpoint) به آدرس infoicpgo@yahoo.com تا روز یک شنبه 3 بهمن ارسال شود)

فهرست مقالات پذیرفته شده پوستری (کلیه مقالات پذیرفته شده پس از تهیه به فرمت پوستری (فایل word) به آدرس infoicpgo@yahoo.com تا روز یک شنبه 3 بهمن ارسال شود) 
فرمت مقالات شفاهی
فرمت مقالات پوستری
لینک اتاق مجازی 1
لینک اتاق مجازی 2
لینک اتاق مجازی 3
لینک اتاق  مجازی 4 
جازی 4پوستر

برگزاری کنفرانس به صورت مجازی می باشد، مقالات برگزیده کنفرانس در مجلات زیر به چاپ می رسد:

مجلات

مجلات

مجلات

مجلات

برگزار کنندگان

وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی

سازمان هواشناسی کشور
سازمان هواشناسی کشورپوستر همایش

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کنفرانس

شرکت کننده آزاد

2,500,000

ریال

دانشجویان

750,000

ریال

اساتید

750,000

ریال

عضو انجمن های علمی

750,000

ریال