رخداد سونامی فراساحلی ایران در سال 2013
تحلیل ویزگی های روزهای شرجی ایستگاه بندر ماهشهر دوره 1380-1399
نقش خلیج فارس در الگوی گردش جوی بارش سنگین در شرق ایران (مطالعه موردی رخداد 93/12/02)
بررسی وتحلیل روند پارامترهای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک میناب با استفاده از روش های آزمونهای ناپارامتریک 
مطالعه تغییرات دمای سطحی آب خلیج فارس با استفاده از سنجنده MODIS ماهواره(Aqua)
ارزیابی مدل WRF-GHC در مطالعه غلظت ستونیco2 روی خلیج فارس و دریای عمان
الویت بندی عوامل موثربر تقویت زیرساخت های صنعت سوخت رسانی بنادر
آینده نگری تغییرات دمای ساحل و فراساحل خلیج فارس و دریای عمان مبتنی بر برونداد مدلهای CMIP6
ارزیابی دقت دادهای بارش پایگاه CMIP5 با داده های ایستگاهی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی 
بررسی رشد ماهی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی 
روش های کاهش تاثیر رطوبت و دما بروی محفظه های الکترونیکی 
بررسی تاثیرات نویزهای آکوستیکی شدت بالا بر ماهی های ساردین
پیش بینی کوتاه مدت سطح آب با استفاده از روش ترکیبی آنالیزهارمونیک و شبکه های ژرف
مطالعه اقلیم و بررسی نحوه تغییرات دما و بارش جزیره خارک
ارزیابی و تعیین تقویم اقلیم گردشگری سواحل خلیج فارس با استفاده از شاخص آب و هوایی تعطیلات (HCI)
بررسی سطح نویز آکوستیکی زیرآب در کشتی های مختلف
ارزیابی تجهیزات و سیستم آموزش عملیات جستجو و نجات دریایی در بندر شهید رجایی
اثرات تغییرات اقلیم برگونه فوک خزری(pusa capsica)