مهدی رهنما

پیام آقای دکتر مهدی رهنما دبیر علمی پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

دریاها و نواحی ساحلی با چالش‌های و مسائل متعددی روبه‌رو هستند. این چالش‌ها در ماهیت و میزان خطری که برای هر منطقه ایجاد می‌کنند، متفاوت است. به‌طورکلی می‌توان به مواردی از جمله: مخاطرات آب و هوایی و اقلیمی، افزایش فعالیت‌های انسانی و احداث سازه‌های ساحلی و فراساحلی، آلودگی آب‌، توسعه محورهای ارتباطی بدون توجه به آمایش سرزمین، مرزی بودن دریاهای شمال و جنوب کشور و نبود رژیم حقوقی مشخص، کاهش جمعیت آبزیان و تهدید زیستگاه‌های حساس و آسیب‌پذیر ذخایر ارزشمند ژنتیکی، توسعه غیراصولی و تغییر کاربری اراضی نواحی ساحلی، عدم توجه به حریم دریا، تقاضای بیش از توان و ظرفیت محیطی گردشگران، اشاره کرد که داشتن دانش مناسب در زمینه این موضوعات و نحوه رخداد و گسترش آنها و همچنین داشتن اطلاعات بروز و پایش مستمر در خصوص هر یک از آنها کمک شایانی به برنامه ریزی در راستای بهربرداری بهتر و بیشتر از منابع دریایی و نیز توسعه نواحی ساحلی می نماید.

 

این مهم را میتوان تحت عنوان مدیریت یکپارچه زیست بوم های دریایی و مناطق ساحلی بیان نمود. مدیریت یکپارچه زیست بوم های دریایی و مناطق ساحلی یک فرآیند مستمر و پویا است که براساس آن تصمیمات لازم و صحیح جهت بهره‌برداری مناسب، توسعه موزون و حفاظت از دریاها، نواحی ساحلی و منابع آنها اتخاذ می‌گردد.


برآنیم که در پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس با شعار توسعه دریا محور، زمینه لازم برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی و اجرایی در این خصوص توسط اساتید، دانشگاهیان و صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورده که به عنوان بازوی علمی و پژوهشی تصمیم گیرندگان به ارائه راهکارهای دقیق و علمی بپردازیم.