محورهای همایش

  • هواشناسی دریایی، اقیانوس شناسی فیزیکی، ایمنی دریانوردی
  • تغییر اقلیم، زیست بوم دریایی
  • علوم دریایی و اقیانوسی، بهره برداری از منابع دریایی
  • اقتصاد، تجارت دریایی
  • حمل و نقل دریایی
  • فن آوری های نوین، مهندسی دریا، بنادر و سواحل
  • نظام حقوقی و جغرافیای سیاسی دریایی
  • گردشگری فرهنگی، اکو توریسم و سلامت