آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1400-10-28
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-10-30
تاریخ شروع کنفرانس
1400-11-04
تاریخ پایان کنفرانس
1400-11-05