1400-10-28
1400-10-30
مسابقات
انتخاب مقالات برتر به عنوان طرح پژوهشی مورد حمایت سازمان هواشناسی کشور
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-10-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-11-05
فراخوان مسابقه دانش آموزی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-11-03
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-11-03
1400-11-04
1400-11-05