هزینه ثبت نام برای شرکت کنندگان آزاد 2/500/000 ریال، برای دانشجویان و اساتید و اعضای انجمن های علوم و فنون دریایی و انجمن هواشناسی 750/000 ریال می باشد. 

مبلغ ثبت نام به شماره حساب 4001010603014549 خزانه به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه هواشناسی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با شماره شبا IR950100004001010603014549  و شناسه واریز 327010674140107000000000000030 واریز و تصویر رسید آن به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود.