در این کنفرانس، سه نوع بسته حمایتی در نظر گرفته شده است.

1- بسته طلایی: با پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال، درج لوگو و عنوان حمایت کننده در وب سایت و مستندات کنفرانس و ثبت نام رایگان 20 نفر صورت می گیرد.

2- بسته نقره ای: با پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال، درج لوگو و عنوان حمایت کننده در وب سایت و مستندات کنفرانس و ثبت نام رایگان 10 نفر صورت می گیرد.

3- بسته برنزی: با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال، درج لوگو و عنوان حمایت کننده تنها در مستندات کنفرانس و ثبت نام رایگان 5 نفر صورت می گیرد.

در صورت آمادگی برای سطح حمایت بیشتر با دبیرخانه کنفرانس تماس گرفته شود.

مبلغ حمایت به شماره حساب 4001010603014549 خزانه به نام درآمد اختصاصی پژوهشگاه هواشناسی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با شماره شبا IR950100004001010603014549  و شناسه واریز 327010674140107000000000000030 واریز و تصویر رسید آن به دبیرخانه کنفرانس ارسال شود.