رستم قاسمی
رئیس کنفرانس
وزیر محترم راه و شهرسازی
پست الکترونیکی: icpgo [at] irimo.ir
سحر تاج بخش مسلمان
نایب رئیس کنفرانس
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور
پست الکترونیکی: icpgo [at] irimo.ir
بهزاد لایقی
دبیر اجرایی کنفرانس
مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی
پست الکترونیکی: icpgo [at] irimo.ir
مهدی رهنما
دبیر علمی کنفرانس
رئیس محترم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
پست الکترونیکی: info [at] irimo.ir