رستم قاسمی

رستم قاسمی

رئیس کنفرانس
icpgoirimo.ir
وزیر محترم راه و شهرسازی
سحر تاج بخش مسلمان

سحر تاج بخش مسلمان

نایب رئیس کنفرانس
icpgoirimo.ir
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان هواشناسی کشور
بهزاد لایقی

بهزاد لایقی

دبیر اجرایی کنفرانس
icpgoirimo.ir
مدیر کل مرکز علوم جوی و اقیانوسی
مهدی رهنما

مهدی رهنما

دبیر علمی کنفرانس
infoirimo.ir
رئیس محترم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو