برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
فراخوان مسابقه دانش آموزی
توضیحات

مسابقه دانش آموزی

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-11-03
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-11-03